Tillbaka

Gisela Helmius: Manus för mognad 
Om kärlek, sexualitet och socialisation i ungdomsåren.


ISBN 91 88884 04 X;160 sidor broschyr, 170x240 mm

Kort presentation:

I Sverige har vi traditionellt en verbal öppenhet kring sexualitet. Redan i slutet av 1800-talet gavs upplysning om sexualhygien i vissa flickskolor och sedan 1956 har sex- och samlevnadsundervisning varit obligatorisk i grundskolan. Undervisningen har länge präglats av ett medicinskt synsätt som fokuserat sexualitetens negativa konsekvenser och varnat för att ta sexualiteten i anspråk "för tidigt".
I det medicinska perspektivet görs sexualiteten till problem och som problem har vi lättare att tala öppet om sex. Men sexualupplysning till unga människor skall handla om vad de skall vara rädda om i stället för vad det skall vara rädda för. Osårbarhetsmyten - föreställningen om att sjukdomar och olyckor bara drabbar andra - står annars hindrande i vägen för vuxenvärldens försök att nå fram med sina angelägna råd till den enskilda unga människan. Kunskapsunderlag och förhållningssätt måste därför sökas i andra forskningstraditioner än den medicinska.
Den här boken handlar om sexualiteten som socialt fenomen. Utgångspunkten är en studie av högstadieungdomars erfarenheter och funderingar kring svärmeri, kärlek och sexualitet. Syftet är att öka förståelsen av hur vår sexualitet formas; varför vi blir som vi blir sexuellt och varför vi gör som vi gör sexuellt. I fokus står ungdomstidens sociosexuella utveckling. Vad betyder sexuella erfarenheter för ungdomarna själva när de tar sexualiteten i anspråk? Hur införlivar de sexualiteten i sina liv? I sin personlighet och i sin vardag? Hur kan sexualitet och mognad förstås i ett utvecklingssammanhang? Det är frågor som belyses i boken.
Gisela Helmius disputerade på en avhandling med titeln Mogen för sex?! Den har använts som kurslitteratur i olika sammanhang runt om i Skandinavien; i sexologisk grundutbildning på universitet och högskolor, i specialkurser inom vårdsektorn och vidareutbildning inom skolvärlden. Sedan en tid är den senaste upplagan slutsåld.
Nu kommer en reviderad version under titeln Manus för mognad. Den svarar mot en stadigt ökande efterfrågan inom redan etablerade användningsområden, men vänder sig också till föräldrar och andra vuxna och alla som i sitt yrke kommer i kontakt med ungdomar. Boken speglar sexuella föreställningar som ett dilemma mellan vuxenvärlden och ungdomsgruppen, lyfter fram spännande teoretiska resonemang kring sexualitet och sexuell socialisation och visar att unga människor lyckas skapa manus för hur man i ungdomen blir mogen för sex - trots vuxenvärldens problemorienterade sexualupplysning.

Tillbaka